Piyavate Hospital

客户(广告商): Piyavate Hospital Public Company Limited
品牌: Piyavate Hospital
标题: Back, Neck
代理商: Ogilvy Group Thailand
制作公司: Illusion, Bangkok

所获奖项

2016亚太广告节
2项CGI提名